EN 12916: System calibration standard 7 components in n-Heptane

Composition:
Cyclohexane 1% (w/v) [110-82-7]
1-Phenyldodecane 0.1% (w/v) [123-01-3]
o-Xylene 0.5% (w/v) [95-47-6]
Hexamethylbenzene 0.1% (w/v) [87-85-4]
Naphthalene 0.1% (w/v) [91-20-3]
Dibenzothiophene 0.05% (w/v) [132-65-0]
9-Methylanthracene 0.05% (w/v) [779-02-2]

CPA CHEM
Disolvente
n-Heptane
Envase
Ampoule
Volumen
5 mL
Referencia
CPAF237594
Envase
x5mL
Precio
Comprar
Disponibilidad