Ácido trifluoroacético-d, grado de deuteración mín. 99,5%, para espectroscopía RMN, Spectrosol®

- CF3COOD
- M = 115,03 g/mol
- CAS [599-00-8]
- EINECS-No.: 209-961-2
- Densidad: 1,50 g/cm3
- Solub. en agua: (20 ºC): miscible
- Punto de fusión: -15 ºC
- Punto de ebullición: 71 ºC
- Presión de vapor: (20 ºC) 11 hPa
- ADR: 8 C3 I UN 2699
- IMDG: 8 I UN 2699
- IATA/ICAO: 8 I UN 2699
- Palabra de advertencia-GHS: Peligro
- Frases H-GHS : H314 - H332
- Frases P-GHS: P260 - P303+P361+P353 - P305+P351+P338 - P310 - P405 - P501a
- Partida arancelaria: 2845 90 10 00

ESPECIFICACIONES
grado deuteración : min. 99,5 %
agua (K.F., H2O + D2O): max. 0,05 %
test de cumplimiento (NMR-spectrum): pasa test

Ver más
danger danger
Capacidad
5x2x0,75ml
Referencia
AC3140.750
Envase
5x2x0,75ml :: Glass bottle
Precio
Comprar
Disponibilidad